KODEKS ETYKI CZŁONKÓW KLUBU WFS

Członek Klubu WFS („Klubowicz”) przystępując do organizacji zobowiązuje się: 

 1. Być osobą wiarygodną w stosunku do innych klubowiczów i gości spotkań w Klubie WFS. 
 2. Dostarczać swoje produkty lub usługi w jak najwyższej jakości i cenach ogólnie akceptowanych na rynku. 
 3. Stosować standardy etyczne w profesji i branży którą Klubowicz reprezentuje. 
 4. Brać odpowiedzialność za kontakty z polecanymi klientami i dawać im najwyższe standardy swoich towarów i usług.
 5. Utrzymywać pozytywne relacje z innymi członkami klubu i dbać o ich wspieranie i wzajemną pomoc. 
 6. Przekazywać rzetelne rekomendacje i dbać o poinformowanie osoby której przekazuje rekomendację o kontakcie ze strony członka Klubu WFS lub gościa, który ma się z nią kontaktować (ocieplenie kontaktu).
 7. Działać na korzyść grupy WFS w wybranym mieście oraz całej organizacji Współpraca Fundamentem Sukcesu („WFS”) poprzez dbanie o dobry wizerunek, renomę, markę i zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji do lidera (zarządu) grupy WFS w danym mieście.

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W KLUBIE WFS

 1. Tylko jedna firma z danej branży może dołączyć do danej grupy WFS po uprzednim zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej przez lidera (zarząd) grupy WFS w danym mieście.
 2. Obecność na spotkaniach w ramach danej grupy WFS jest obowiązkowa. Jeżeli Klubowicz nie może obecny uczestniczyć w spotkaniu może wyznaczyć do udziału w spotkaniu swojego zastępcę. Obecność na mniej niż 2 spotkaniach w miesiącu może stanowić podstawę do wykluczenia z Klubu WFS i utraty uiszczonych składek członkowskich w całości lub części. 
 3. Klubowicze zobowiązują się do angażowania w zapraszanie gości oraz przekazywanie rzetelnych rekomendacji 
 4. W charakterze gościa można uczestniczyć w spotkaniu grupy WFS nie więcej aniżeli 2 razy w ciągu roku. Gość ma obowiązek wypełnienia deklaracji członkowskiej klubu WFS przed udziałem w pierwszym spotkaniu danej grupy WFS jako Klubowicz. 
 5. Klubowicz jest zobowiązany do powiadomienia lidera (zarządu) grupy WFS w danym mieście o potencjalnym konflikcie interesów między nim a aplikującym do grupy Gościem. Powiadomienia należy dokonać przed przystąpieniem Gościa do danej grupy WFS i uzyskaniem przez niego statusu Klubowicza. 
 6. Osoba, która potwierdziła swój udział w spotkaniu danej grupy WFS i nie stawiła się na takim spotkaniu bez uprzedniego powiadomienia Organizatora o swojej nieobecności, zobowiązana jest pokryć w całości zryczałtowany koszt organizacji danego spotkania. Natomiast, jeśli min. 24 godziny przed spotkaniem danej grupy WFS osoba taka poinformuje Organizatora o swojej nieobecności, zobowiązana jest pokryć połowę zryczałtowanego kosztu organizacji danego spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości ww. zryczałtowanych kosztów organizacji spotkania w zależności od liczby osób biorących udział w danym spotkaniu. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania w ramach danej grupy WFS bez podania przyczyny. O odwołaniu danego spotkania Organizator poinformuje Klubowiczów, Gości i inne zaproszone osoby min. 24 godziny przed danym spotkaniem. 
 8. Klub WFS stale się rozwija dlatego warunki przystąpienia do Klubu WFS i niniejszy regulamin mogą ulegać zmianom, przy czym Organizator o każdorazowej zmianie ma obowiązek powiadomić Klubowiczów/Gości.
 9. Klubowicze i Goście przyjmują do wiadomości i akceptują, że własność intelektualną WFS (m.in. logo, oznaczenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, know-how, materiały informacyjne, reklamowe i marketingowe) stanowi własność Organizatora. Klubowicze oraz Goście nie mogą korzystać lub rozporządzać własnością intelektualną WFS do celów własnych (m.in. do sprzedaży, dystrybucji, promocji i marketingu własnych produktów lub usług) bez zgody Organizatora. Udzielenie zgody wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.